Kdo jsme?

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (dále v textu R-R) je nestátní nezisková organizace založená v roce 1992, její právní formou je spolek. Spisová značka: L 1833 vedená u Krajského soudu v Brně, zapsáno 1. ledna 2014.

1. Poslání organizace

Posláním R-R je především zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu, ale následně i u širší populace.

2. Cíle naší činnosti:

 • zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí (které mohou být rozdílných národností a etnických skupin), a to zejména u žen poskytujících placené sexuální služby, dále ostatních osob působících v prostituční scéně ohrožených rizikovým způsobem života, a to nejen rizikovým sexuálním chováním;
 • empowerment žen - zplnomocnit a posilovat klientky k vytváření vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě;
 • prosazovat práva žen poskytujících placené sexuální služby (sexuálních pracovnic).

3. Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou především ženy pracující v sexbyznysu, dále ostatní osoby působící v prostituční scéně a lidé ohroženi rizikovým způsobem života, nejen rizikovým sexuálním chováním. Podrobné informace k cílovým skupinám jednotlivých služeb naleznete v sekci nabízíme.

4. Nabízené služby

R-R poskytuje:

 • registrované sociální služby (odborné sociální poradenství, včetně terapeutických služeb – reg. č. 8423193, terénní programy reg. č. 4441304);
 • zdravotní služby (zejména vyšetření na pohlavně přenosné infekce);
 • právní informace (pomoc obětem trestných činů);
 • informace v souvislosti s tématy vztahující se k sexbyznysu/prostituci.

Další aktivity R-R

 • R-R ovlivňuje legislativu v oblasti sexbyznysu, a usiluje o prosazení zákonných opatření, která by respektovala práva sexuálních pracovnic a vycházela z jejich potřeb a zájmů.
 • Divadelní soubor ROZKOŠ – R-R provozuje sociální divadlo, kde hrají klientky, příznvci spolku R-R a zaměstnankyně. Principálkou souboru.
 • Výzkumná a publikační činnost – provádíme výzkumná šetření zaměřená např. na problematiku násilí v sexbyznysu, postoje klientek R-R k legalizaci prostituce aj. Některé z našich výstupů najdete na: http://rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni
 • Přednášková a osvětová činnost – zajišťujeme přednášky, besedy zejména v tématech souvisejících s prostitucí a k tématům bezpečnějšího sexu.
 • Akce pro veřejnost – veřejnosti nabízíme testování na HIV a poradenství, ať už v rámci speciálních akcí (např. AIDS day) či pravidelně v našich centrech v Praze, Brně, České Budějovicích a Ostravě.

5. Principy služeb

Pracovnice R-R se při poskytování služeb řídí etickým kodexem R-R  a níže uvedenými principy.
Pozn. protože převažující cílovou skupinu tvoří ženy (sexuální pracovnice) je v textu užíváno „klientka".

Princip respektu a nehodnocení
Pracovnice R-R nehodnotí a nesoudí klientku, respektuje rozhodnutí ženy k práci v sexbyznysu a její životní styl. R-R se přiklání ke směrům, které chápou prostituci/sexuální práci jako práci.

Princip empowermentu
Zahrnuje zplnomocňování a posilování klientek k vytváření vlastních limitů a hranic v profesi i v osobním životě (zásady profesionality při práci v sexbyznysu – např. jaké typy služeb chce/nechce žena poskytovat).

Princip bezplatnosti
Sociální služby, včetně terapeutických služeb R-R jsou bezplatné. Vybraná zdravotní vyšetření (např. test na HIV a syfilis) jsou poskytnuta zdarma všem klientkám, bez ohledu na to, jakou mají pojišťovnu, podrobná pravidla k vyšetření a ceny za vyšetření.

Princip anonymity a nízkoprahovosti
Sociální služby R-R mohou být poskytnuty anonymně. Ze zdravotních služeb je možné poskytnout anonymně vyšetření na HIV. Klientky poskytují organizaci pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řešení jejich situace a pro poskytnutí dané služby. Sociální služby jsou nízkoprahové a klientka se tedy nemusí prokazovat osobními doklady. Osobní údaje, včetně kartičky pojištěnce jsou vyžadovány dle platných pravidel R-R, např. k využití zdravotních služeb poradenských center R-R.

Princip důvěrnosti sdělení
Pracovnice R-R dodržují mlčenlivost a organizace zajišťuje ochranu osobních a citlivých údajů klientely dle platných zákonů. Tyto údaje nejsou bez souhlasu klientky sdělovány dalším osobám (pouze v případě výjimek stanovených zákonem) či s předchozím souhlasem klientky.

Princip dobrovolnosti a samostatnosti
Klientka nemusí čerpat všechny nabízené služby R-R, sama si zvolí, kterých služeb využije a v jakém rozsahu. Pracovnice R-R nevytváří závislost klientky na službě, naopak usiluje o její samostatnost např.: nerozhoduje za klientku, ale nabízí jí možnosti řešení obtížné situace, respektuje rozhodnutí klientky. Vlastní akt vedoucí ke změně sociální situace je zcela v rukou klientky.

Princip individuálního přístupu
Pracovnice přistupuje ke každé zájemkyni/klientce individuálně, tzn. zjišťuje její konkrétní potřeby a na základě těchto zjištění se klientkou domlouvá na cílech spolupráce – jaké typy služeb chce klientka čerpat a jak jí pomohou. Pracovnice komunikuje s klientkou tak, aby jí klientka rozuměla. U cizinek je možno v případě potřeby zajistit tlumočení.

Princip práva na stížnost a vyjadřování se k poskytovaným službám
Organizace dodržuje práva klientek. Klientky jsou seznamovány se svými právy a povinnostmi a jsou informovány o možnosti podávat podněty ke zlepšení služeb či stížnosti na poskytované služby.

Princip práce v pracovním prostředí cílové skupiny
Pracovnice R-R respektují, že ženy pracující v sexbyznysu, jsou v době využívání služby terénních programů obvykle v práci. Vychází tedy při poskytování služeb z časových možností zájemkyně o službu a tomu přizpůsobují poskytnutí služby. Provozní doba terénních programů je přizpůsobená pracovnímu rytmu cílové skupiny – kontaktování žen probíhá zejména v odpoledních, podvečerních a nočních hodinách - kontakty na terénní týmy R-R.

Princip poskytnutí služby v bezpečném prostředí centra R-R
Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány v poradenských centrech R-R, kde se klientkám snažíme zajistit bezpečné prostředí a soukromí k zajištění individuálních potřeb žen. Do centra mají přístup pouze ženy. Otevírací doba centra je přizpůsobená pracovnímu rytmu cílové skupiny – centra jsou otevřena především v odpoledních a podvečerních hodinách. Dále je možno služby poskytnout individuálně v jiných dnech po předchozí telefonické dohodě - kontakty na poradenská centra R-R.

Princip dostupnosti poradenských služeb
R-R se snaží zajistit dostupné poradenské služby i ženám, které nechtějí či nemohou být v kontaktu se službami R-R přímo (v poradenském centru či v rámci služby terénního programu). R-R poskytuje sociální poradenství i formou zajišťování internetového poradenství. Působnost poradenských služeb je tím celorepubliková. Internetovou poradnu R-R najdete na stránkách www.poradna-rr.cz

6. Působnost organizace v rámci ČR

Služba Terénní programy je zajišťována ve 12 krajích ČR (nepůsobíme v Plzeňském a Karlovarském kraji) – služba je poskytována na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště aj.). Může být poskytnuta též v mobilní ambulanci, kontakty na terénní týmy R-R.

Odborné sociální poradenství má celorepublikovou působnost - je poskytováno v Poradenských centrech R-R v Praze, Brně a Českých Budějovicích a rovněž prostřednictvím Internetové poradny R-R.

Právní informace jsou poskytovány v rámci působení terénních programů ve 12 krajích, dále v Poradenských centrech R-R a prostřednictvím Internetové poradny R-R.

Zdravotní služby jsou součástí nabídky služeb terénních programů (12 krajů) a ženy mohou využít služeb ordinací Poradenských center R-R (Praha, Brno, České Budějovice).

Seznam krajů, kde R-R organizace působí:050
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

« Duben 2018 »
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Audio příběh